070-245 26 08
info@maccadmin.se
Måndag - Torsdag (9-16) | Fredag: Stängt

Vi erbjuder en rad olika tjänster för att hjälpa ditt företag att utvecklas och blir framgångsrikt.

Våra Tjänster

/media/diagram.png

Vår historia

Om oss

MACC Admin grundades av Ivona, en 30 årig redovisningskonsult som har arbetat i branschen med många olika typer av företag, där var och ett av dessa hade sin unika vision och riktning för utveckling. Efter att ha sett och hört hur andra redovisningsbyråer arbetar gentemot sina kunder, insåg Ivona snabbt att det var dags för förändring och förbättring inom branschen. Hennes idé var att erbjuda både traditionella men även moderna och digitala lösningar till sina kunder allt från bokföring, bokslut, redovisningar, privata och företagsdeklarationer, administration och allt därtill som tillhör för att kunna driva ett företag till succé. Vi på Macc Admin erbjuder varje klient extra uppmärksamhet och hängivenhet så att ni kan få valuta för era pengar och så att ni kan känna att det är lönsamt med vår hjälp. Vi är ett flexibelt företag som ser lösningar före problem och tar dig i fokus. Vi lär känna ditt företag och dig som entreprenör och vi försöker hitta lösningar som passar just dig och ditt företag. Vi tar inte betalt för ett enkelt samtal!

Vanliga frågor

FAQ

Att bokföra innebär att ordna, sammanställa, värdera och rapportera affärshändelser. Affärshändelser är in- eller utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Affärshändelserna ska vara dokumenterade som verifikationer så som kvitton och fakturor. Bokföring används som ett övergripande begrepp och även för att beskriva själva handlingen att bokföra. Hur bokföringen ska skötas är bestämt i bokföringslagen (1999:1078). Alla bokföringshandlingar ska sparas i sju år och ska finnas i läsbar form, antingen som fysiska eller elektroniska dokument. Att bokföra är en lagstadgad skyldighet som är bestämd enligt bokföringslagen. Alla juridiska personer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar samt fysiska personer som bedriver enskild firma är bokföringsskyldiga.

Redovisning syftar till att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information. Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Den information som sammanställs och rapporteras i företagets redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag. Redovisningen ska se till att företagets interna såväl som externa intressenter har tillgång till den information de behöver. Kraven på svenska företag gällande redovisning varierar med företagets omfattning och form. Den externa redovisningen är reglerad i flera lagar. Under civillagstiftningen faller bland annat årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringslagen (1999:1078). God redovisningssed är grunden för all redovisning. God redovisningssed kan beskrivas som att gällande redovisningslagar, redovisningsrekommendationer och vedertagen praxis ska följas.

Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil främst i tjänsten och väldigt lite privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen. Vi rekommenderar att en körjournal ska innehålla; mätarställning vid årets början, mätarställning vid årets slut, ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor).

En reseräkning däremot är en ersättning som den anställde får från sin arbetsgivare om personen har varit ute på tjänsteresa. I reseräkningen måste information om hur och var resan företagits samt vilken tidpunkt mm. Det finns mallar att ladda ned på nätet som den anställde fyller i. Reseräkningen lämnas sedan in till arbetsgivaren och löneavdelningen. En reseräkning upprättas för de skattefria kostnadsersättningar som de anställda får när de har lagt ut pengar för ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Dock gäller schablonbeloppen och därutöver så måste summan beskattas. Reseräkningen kan innehålla milersättning, ersättningar och andra traktamenten som betraktas som skattefria. Hur schablonbeloppen ser ut varierar.

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska göra sitt bokslut eller upprätta sin årsredovisning. Ett räkenskapsår ska omfatta 12 månader. När företaget startar eller räkenskapsåret läggs om kan räkenskapsåret bli kortare än 12 månader eller längre, dock som längst 18 månader. När företaget slutar med sin verksamhet får räkenskapsåret förkortas men inte förlängas. De räkenskapsår som inte följer kalenderåret, alltså den 1 januari till den 31 december, kallas brutna räkenskapsår.

En kontoplan är en förteckning över de konton som ditt företag använder i sin bokföring. I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Ett bokföringskonto är alltså ett konto på vilket du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser.

Kontoklassen visar om kontot är ett tillgångs-, skulds-, intäkts- eller kostnadskonto. Exempelvis är pengar i en kassa en tillgång, och kontot "kassa" hör därmed till klassen tillgångskonton. Fler exempel på tillgångskonton är bank, kundfordringar, maskiner, och byggnader.

Kontonumret är det nummer som bokföringskontot har tilldelats, till exempel [1910] (BAS-konto) för kassan.

När du sorterar olika slags affärshändelser på olika konton bokför du i systematisk ordning. Detta kallas också för huvudbokföring.

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med rresultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm). En balansräkning består av följande; Tillgångar, Skulder och Eget kapital.

Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen. Resultaträkningens består av tre huvuddelar; periodens intäkter, periodens kostnader och periodens resultat. Resultaträkningen visar, som namnet antyder, vilket resultat som företagets verksamhet har genererat under mätperioden. Den visar också hur resultatet har uppkommit genom att intäkter och kost­nader specificeras. Företagets resultat kan beskrivas som en restpost från intäkterna och kostnaderna. Resultatet kan vara positivt (vinst), negativt (­förlust) eller ett nollresultat.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 infördes karensavdraget. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Här kan du läsa om hur karensavdraget påverkar dig. Informationen riktar sig till arbetsgivare, anställda, arbetslösa och företagare.

Vad är karensavdrag?

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.

Hur påverkar karensavdraget mig som arbetsgivare?

Karensavdraget innebär att karensen ska beräknas på ett annat sätt än tidigare. Därför kan det vara bra att undersöka om ni behöver förändra något i er löneadministration. Om du har frågor om det lönesystem ni använder ska du vända dig till leverantören av systemet.

Den närmare beräkningen av karensavdraget kan bestämmas genom kollektivavtal.

Om ni inte använder något lönesystem finns mer information om sjuklön och karensavdrag på verksamt.se

Vad gäller för mig som är anställd?

Karensdagen innebar att du som har oregelbundna arbetstider förlorade mer pengar om du var sjuk en dag när du skulle ha jobbat ett långt pass.

Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom avdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen.

Karensdag innebar även att du kunde undvika ett högt avdrag genom att sjukanmäla dig sent om du blev sjuk under arbetstid.

Med karensavdraget spelar det ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Vad gäller för mig som är arbetssökande eller föräldrarledig?

Om du är arbetssökande eller föräldraledig och sjukanmäler dig direkt till Försäkringskassan så dras karensavdraget från din sjukpenning.

Karensavdraget motsvarar då en hel dag med sjukpenning.

Tänk på att om du jobbar deltid måste du även sjukanmäla dig till din arbetsgivare.

Vad gäller för mig som är behovsanställd?

Om du är behovsanställd, det vill säga anställd utan rätt till sjuklön, så är det Försäkringskassan som beräknar och gör karensavdraget från din sjukpenning.
Karensavdraget blir då 20 procent av den sjukpenning du beräknas få en genomsnittlig kalendervecka.

Vad gäller för mig som är företagare?

För dig som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag blir det ingen skillnad mot tidigare. Du har kvar de antal karensdagar som du själv valt.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda och i stället för en karensdag görs ett karensavdrag.

Ring idag 070-245 26 08
Företagsvägen 29, 232 37 Arlöv
Våra arbetstider
Måndag - Torsdag (9-16) | Fredag: Stängt